Поради підприємцям: Форс мажорні обставини під час карантину

{category_ua}: Форс мажорні обставини під час карантину: як діяти підприємцю

 

Значна частина бізнесу в Україні не може вести господарську діяльність унаслідок карантину. При цьому, компаніям доведеться доводити вплив карантину на невиконання договорів задля визнання форс-мажору.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 530-IX від 17 березня 2020 року, карантин, введений Кабінетом Міністрів України, віднесено до форс-мажорних обставин.

Важливо! 
За загальним правилом настання форс-мажорних обставин не звільняє від виконання зобов'язання,  а лише від відповідальності за невчасне його виконання.

Факт виникнення, тривалість і припинення форс-мажорних обставин повинен підтверджуватися уповноваженим органом шляхом видачі відповідного сертифіката.
В Україні уповноваженим органом є Торгово-промислова палата України та уповноважені нею регіональні торгово-промислові палати, які засвідчують форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) та видають сертифікат про такі обставини протягом семи днів з дня звернення суб’єкта господарської діяльності за собівартістю. 

Важливо: «...наявність постанови Кабінету Міністрів України про запровадження карантину сама по собі не свідчить про звільнення особи від відповідальності за невиконання зобов'язань. Для звільнення від відповідальності внаслідок форс-мажору підприємству необхідно отримати сертифікат про форс-мажорні обставини.
 

Що робити бізнесу?

 

Письмово повідомити іншу сторону контракту про неможливість виконання зобов'язання у зв'язку з форс-мажорними обставинами (якщо у договорі закріплений особливий порядок повідомлення, то з дотриманням цього порядку); Якщо форс-мажорні обставини пов'язані з припиненням підприємницької діяльності, належним чином оформити її припинення (видати відповідний наказ, розпорядження);

 

 

Подати до Торгово-промислової палати України (регіональних ТПП) заяви про засвідчення форс-мажорних обставин.Важливо довести причинно-наслідковий зв'язок між запровадженням карантинних заходів та неможливістю виконання зобов'язання.  

Сертифікат про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) для суб’єктів малого підприємництва видається безкоштовно ( Стаття 14-1). Але ТПП має ряд послуг навколо оформлення сертифікату. Їх вартість за посиланням.

Мінімальний пакет документів для подання включає:

1) Договір;

2) Наказ або розпорядження про зупинення своєї діяльності;

3) Письмове повідомлення іншої сторони договору про неможливість виконання зобов'язань у зв'язку з введенням карантину.

Пакет документів ТПП

 

Отримати сертифікат ТПП про засвідчення форс-мажорних обставин. Рекомендовано відправляти документи в електронному варіанті на офіційні електронні адреси відповідних ТПП.

Засвідчення форс-мажорних обставин дасть можливість уникнути відповідальності (штрафних санкцій та відшкодування збитків) 
за несвоєчасне виконання зобов’язань за договорами, укладеними між резидентами України.

 

 Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме:

1. Загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада,

2. Революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України,

3. Експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади,

4. Закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту

5. Викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.

----------------------

Джерела

  • https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/671/97-%D0%B2%D1%80#n118
  • https://business.ua/blog/9381-yak-diyati-biznesu-v-period-karantinu-covid-19
  • https://biz.ligazakon.net/ua/analitycs/193996_fors-mazhorn-obstavini-pd-chas-karantinu-yuridichn-aspekti-ta-nasldki-dlya-bznesu

ВАМ МОЖЕ СПОДОБАТИСЬ

Популярні запити